ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อครู บุคลากร โรงเรียนรวมสินวิทยา
ที่ ชื่อ – สกุล ต่ำแหน่ง
1 นางศุภวัลย์   ชินอนุรักษ์ ผู้จัดการ
2 นายธานี  บุศบงค์ ผู้อำนวยการ
3 นางขนิษฐา  ศิวะรัตน์ ครู
4 นางอุทัยวรรณ  พรหมทา ครู
5 นางนภาพร  พรหมคุณ ครู
6 นางศิรภัสสร  พิทักษา ครู
7 นางทิพยาภา  คำมานิธิโชติ ครู
8 นายดำรงศิลป์  สมจันทร์ ครู
9 นางศรีสุนา  หนองม่วง ครู
10 นายพงษ์ศักดิ์  ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ
11 นางวายุพร  บุศบงค์ ครู
12 นางนงลักษณ์  สู่สุข ครู
13 นางวราภรณ์  ศรีบุญเรือง ครู
14 นางคนึงนิตย์  ศรีนาวัฒน์ ครู
15 นางณภัชชา  พวงแก้ว ครู
16 นางชนาธินาถ  รอดขุนทด ครู
17 นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล รองผู้อำนวยการ
18 นางสาววิยะดา  พิมพ์สอน ครู
19 นางสุริยา  พงษ์ประเสริฐวิไล ครู
20 นายธีระยุทธ  พึ่งตา รองผู้อำนวยการ
21 นางกชพร  แก้วภักดี ครู
22 นางเทียมจันทร์  กาทอง ครู
23 นางนรินทร  กรึงไกร ครู
24 นายทยากร  แก้วภักดี ครู
25 นายวัชรพล  รันทม ครู
26 นายสุริยา  ใยโท ครู
27 นางอัมพร  จารุรัชกุล ครู
28 นายวัฒนศักดิ์  พูลทา ครู
29 นายสมปอง  วงศ์วิฉาย ครู
30 นางศรีสุดา รักธง ครู
31 นางสาวอมร  ภูทิพย์ ครู
32 นายเบญจ์  วีสมหมาย ครู
33 นางปัณฑวรัตม์  พิมพ์บัวมี ครู
34 นางปิยะพร  ศรีบุญเรือง ครู
35 นางทองใบ  คิ้วแดง ครู
36 นายโกวิทย์  สารโท ครู
37 นายอมร  ชาลี ครู
38 นายศิริชัย  โพธิ์ขาว ครู
39 นางสาวบังอร  อามาตย์ ครู
40 นางนันทภรณ์  ศรีนอก ครู
41 นายสันติ  ไชยโสต ครู
42 นายรังสรรค์  ธรรมบุตร ครู
43 นายบดินทร์  สีสดดี ครู
44 นายมนตรี  วิเศษสังข์ ครู
45 นางรำไพ  ศรีไสย์ ครู
46 นายกัมปนาท  เข็มท้าว ครู
47 นายเมคิณร์  ธรรมนิยม ครู
48 นางสาวประภาภรณ์ เลิศปัญญา ครู
49 นางศานติกา  ผิวเรือง ครู
50 นายธวัชชัย  นนท์ตา ครู
51 นางสาวฐิติมา  บริบูรณ์เนื้อ ครู
52 นางสาวพริ้มพราว  ศิริไพสารีกุล ครู
53 นางยุพา  ขันติวงษ์ ครู
54 นางเพ็ญนภา  สมาลีย์ ครู
55 นายสิทธิศักดิ์  นามฤทธิ์ ครู
56 นายทวีศักดิ์   วงศ์ษา ครู
57 นายเทพศักดิ์ดา  สมาลีย์ ครู
58 นางสาวณิชชาภัทร  หมายสุขธนาภา ครู
59 นายณัฐชัย  แสงใส ครู
60 นางสาวมินตรา สิทธิกุล ครู
61 นายไกรวิทย์  ไกรประสิทธิ์ ครู
62 นางสาวเบญจมาศ  สอนศรี ครู
63 นางสาวชุตินันต์  กาละพัฒน์ ครู
64 นายอนันต์   อุไร ครู
65 นายธนศักดิ์  สมใจ ครู
66 นายสิทธิศักดิ์  คำแสน ครู
67 นางสาวเบญจวรรณ  เชื่อมกลาง ครูพี่เลี้ยง
68 นางเพียง  จริงดี   (แม่บ้าน) แม่บ้าน
69 นายจันทา  เบิดสูง (นักการ) นักการ
70 นายชำนาญ  ชนะชัย    (นักการ) นักการ
71 นายเสถียร  เงินห้วยพระ   (นักการ) นักการ
72 นายสุริยา  กาทอง (รปภ.) รปภ.
73 นางสาวภิญญา  พงศ์พีระ ครู
74 นางสาวจันทร์จิรา  สิงห์หนองสวง ธุรการ
75 นายวรเทพ  จันทร์อ่อน ครู
76 นางมะลิวรรณ สิริชาญวัฒนา ครูพี่เลี้ยง
77 นายประจักษ์  นนท์ศิลา(นักการ) นักการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน