ข้อมูลโรงเรียน

รว 1๑. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
พัฒนาการศึกษาเต็มศักยภาพ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณลักษณะที่ดี บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
๒. พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนอย่างเสมอภาค
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๓. บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน และบุคลากรของทุกคน
๔. สนับสนุนความเป็นอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ สร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. เป้าประสงค์ (Goal)
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรวมสินวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีทั้งในสถาบันของตน และสถาบันในเครือ ฯ
๔. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวม
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมุ่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
๕. นโยบายของโรงเรียน
๑. สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. สั่งสอนอบรมให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
๓.เร่งรัด ปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรให้นักเรียนมีความรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มุ่งให้นักเรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น รักการทำงานที่สุจริต
๔.สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักและหวงแหนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้อย่างดี
๕.นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้
๖. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เป้าหมายโรงเรียนในฝัน

ปรัชญาโรงเรียน สิปฺปัญฺจ การเป็นผู้มีศิลปะวิทยาการที่ดี
คำขวัญโรงเรียน กิจกรรมดัง เรียนดี กีฬาเด่น เป็นผู้มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ การออม ”
สีประจำโรงเรียน “ ฟ้า – ขาว ”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน