ข้อมูลนักเรียน

 

สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกาา ๒๕๖๒
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 21 15 36
อนุบาล 2 40 36 76
อนุบาล 3 49 48 97
ประถมศึกษาปีที่ 1 57 50 107
ประถมศึกษาปีที่ 2 49 56 105
ประถมศึกษาปีที่ 3 66 52 118
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 60 128
ประถมศึกษาปีที่ 5 80 69 149
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 68 136
มัธยมศึกษาปีที่ 1 112 120 232
มัธยมศึกษาปีที่ 2 108 94 202
มัธยมศึกษาปีที่ 3 110 90 200
 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 110 99 209
ประถมศึกษา 388 355 743
มัธยมศึกษา 330 304 634
รวมทั้งหมด 828 758 1586

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน